Общи условия и информация във връзка с личните данни

Общи условия


т. 1 Общите условия са приложими за всички потребители на сайта Investments.bg и участници в събитието -  семинар на Роберт Ролих “Решение за един милион долара”. Собственик на сайта Investments.bg е Проджекта ООД с ЕИК 131231853 – организатор на събитието.

т.2 Попълването и изпращането на регистрационна форма представлява заявка за участие.

т. 3 Плащането (когато се дължи такова) се извършва в срок от 3 работни дни от датата на изпращане на заявката за участие.

т. 4 Регистрацията за участие се извършва след получаването на дължимото плащане (когато се дължи такова). При отказ от участие или неплащане след изпращане на заявка, лицето няма право да ползва преференциална цена при последваща регистрация, без изричното писмено съгласие на организатора.

т. 5 Организаторът си запазва правото да анулира заявка за безплатно участие на лица, които не са дали пълна информация при попълване на регистрационната форма или които, по негова преценка, не отговарят на профила на целевата група на събитието - хора, които разполагат с пари за инвестиране.

т. 6  При невъзможност за участие на записал се участник, той може да бъде заменен с друг до 5 работни дни преди датата на събитието.

т. 7 При отказ от участие таксата се възстановява след писмено искане, получено поне три седмици преди датата на провеждане на събитието. Организаторите си запазват правото да удържат 10% от заплатената сума за покриване на разходите по администриране на регистрацията.

т. 8 Използването на сайта, включително попълването на регистрационните форми, е официално съгласие с настоящите общи условия, включително техни промени.

т. 9 Предоставяйки своите данни, Вие се съгласявате Проджекта ООД да ги използва за обратна връзка с Вас и за допълнителна комуникация по време на организирането на събитието и след него.

т. 10 По време на събитието не са разрешени снимки, видеозаписи и аудиозаписи, за които няма предварително писмено съгласие от Проджекта ООД.

т. 11 Посетителите или участниците са отговорни за всички щети, причинени от тях по време на събитието.

т. 12 Посетителите или участниците в събитието са длъжни да спазват правилата за безопасност на ИНТЕРПРЕД Световен търговски център София.

т. 13 Проджекта ООД не носи пряка отговорност за действията на лекторите и говорителите и за казаното по време на семинарите, конференциите и конгресите, които организира или управлява, тъй като няма пряк контрол върху лекторите и говорителите и информацията, която те представят.

т. 14 Организаторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия при необходимост.


Информация във връзка с личните данни


Ние работим коректно и прозрачно, за да доставяме дълготрайна полза на нашите потребители и да развиваме устойчив бизнес.

Работим отговорно с Вашите данни и не ги предоставяме на трети лица, освен ако имаме такова законово задължение.

  1. Данни за администратора

Администраторът на лични данни е Проджекта ООД с ЕИК 121321853 и следните координати за връзка: тел. 02 9835324, гр. София 1202, ул. Веслец  45, оф. 13 (www.projecta.bg).

  1. Цели и правно основание на обработването

Лични данни могат да се събират при 1) регистрация (заявка)  за ползване на услуга или поръчка на услуга или продукт, включително заявка за безплатен достъп до продукт или услуга; 2) записване за получаване на наша информация и оферти.

  • Целта на обработването на личните данни е да се осигури изпълнение на формален или неформален договор, по който субектът на данни (Вие) е страна или да се осигури възможност за предприемането на стъпки по искане на субекта на данни преди встъпване в договорни отношения.

Правно основание: 1) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; 2) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора, във връзка с воденето на счетоводна отчетност.

  • По-нататъшно обработване се извършва за статистически цели, при което резултатът от обработването не съдържа лични данни, а агрегирани данни, които не се използват в подкрепа на мерки или решения, касаещи конкретно физическо лице.
  • По-нататъшно обработване се извършва също така за целите на директния маркетинг, включително за профилиране за определяне на предпочитания и интереси на лицето във връзка с предоставяните от нас услуги и продукти (или за констатиране на липса на такива интереси). Профилирането се извършва въз основа на действия или бездействия на лицето при отваряне на електронни съобщения, следване на поставени в тях хипервръзки (линкове) и извършване на последващи действия. На база на профилирането се вземат автоматизирани или неавтоматизирани решения, чиито предвидени последствия за лицето се изразяват в подобряване на адекватността на нашата комуникация или в прекратяване на комуникацията.

Правно основание:  обработването е необходимо целите на легитимните интереси на администратора.

Личните данни, събирани при записване за получаване на наша информация и оферти, се използват само за посочените по-горе цели на директния маркетинг и статистически цели.  В съответствие с Общия регламент относно защитата на данните, обработването на лични данни за целите на директния маркетинг се осъществява поради законен интерес на администратора.

Личните данни, предоставяни при регистрация (заявка)  за ползване на услуга или поръчка на услуга или продукт са изискване, необходимо за сключването на договор, както и във връзка с воденето на счетоводна отчетност (в случаите, когато продуктът или услугата са платени).  Ако тези данни не бъдат предоставени, ще откажем предоставянето на продукта или услугата.

  1. Срок, за който ще се съхраняват личните данни
  • Ще съхраняваме Вашите лични данни за срока на договорните отношения или до изтичане на срока за документи за данъчен контрол (съгласно Закона за счетоводството, този срок е 10 години).
  • Ще съхраняваме информация за ползването от Ваша страна на наши продукти или услуги за срок от 15 години. Тази информация ще може да се използва за потвърждаване пред трети лица, по Ваше искане, че сте ползвали съответния продукт или услуга, или за да Ви издадем дубликат на сертификат за участие в наше обучение или друго събитие.
  • Данните, използвани за директен маркетинг ще бъдат съхранявани докато не ни информирате, че вече не желаете да го правим. По наша инициатива, можем да престанем да използваме данните за директен маркетинг след установяване на неактивност от Ваша страна.
  1. Вашите права (права на субекта на личните данни)

По всяко време можете да изисквате от нас като администратор достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас като субект на данните, имате право на възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

Когато обработваме Ваши данни въз основа на Ваше съгласие за обработване на личните Ви  данни за конкретни цели, можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време.

Имате право безплатно и по всяко време да възразите срещу обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг, независимо дали става въпрос за първоначално или по-нататъшно обработване.

Имате право на жалба във връзка със събирането и обработването на Вашите лични данни до надзорния орган Комисия за защита на личните данни на Република България (www.cpdp.bg).

Моля, свържете се с нас, ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация.